Školská katechéza

 

OBSAH

Verzia 2012/2013

Verzia 2013/2014 - Katolícka spojená škola

Vyučovanie náboženskej výchovy na neplnoorganizovaných základných školách
(= s pospájanými ročníkmi)

 

Verzia 2016/2017 a nasl.

 

Materiály sú priebežne dopĺňané a aktualizované! Preto odporúčame vždy si stiahnuť čerstvú verziu danej lekcie!

 

 

 

 

ÚVOD

 

Zásady hodnotenia MŠ SR

 

Na základe skúseností z uplynulých rokov tento rok vzniká nová podoba tém pre 1. a 2. ročník stredných škôl a gymnázií. Realizovaná je konkrétne na gymnáziu, čomu možno zodpovedá aj "tón" jednotlivých lekcií :-)

 

Na doplnenie odporúčam (okrem náboženskej literatúry, ktorá je samozrejmá) nasledovné tituly - hlavne pre 2. ročník:

Okrem toho sa ešte na doplnenie môžu zísť myšlienky z nasledovných kníh:

 

 

1. ROČNÍK:

 

Základná idea: Na strednej škole sa mladí ľudia posúvajú do štádia "mladých dospelých". Je teda na mieste prejsť od "detskej viery" k "dospelej viere". Nástrojom je "premyslenie" celého katolicizmu akoby odznova. V prvej časti skúmame, čo si pod katolicizmom a kresťanstvom doteraz predstavujeme, čím v skutočnosti je a nakoľko už teda chápeme jeho základný cieľ a princípy. Pretože kresťanstvo sa odvíja od osoby Ježiša Krista - a, napríklad, na rozdiel od budhizmu, ktorý je viac psychologický, kresťanstvo bez Krista nemá šancu "fungovať" a je nepoužiteľné, musíme si najprv overiť, či naozaj jestvuje Boh kresťanov (predpokladáme, že väčšina študentov s Ním ešte nejakú veľkú osobnú skúsenosť nemá). Ak jestvuje, je dôležité si overiť, či je ako osoba dôveryhodný - a či to, čo ponúka (zbožštenie) naozaj stojí za to, aby sme do toho vložili celý svoj život.

V druhej časti potom skúmame, čo je potrebné urobiť, aby sme sa "zmocnili víťazného venca" Božieho Kráľovstva a Večného Života. Porovnávame z tohto pohľadu kresťanstvo s mytológiami, či inými náboženstvami, aby sme si ešte viac uvedomili odlišnosť a jedinečnosť kresťanstva, ako aj pochopili, ako môžu naše predstavy, vyformované inými náboženskými vplyvmi, negatívne zdeformovať náš pohľad a chápanie kresťanstva.

Nakoniec ešte ponúkame niekoľko "exkurzov", ktoré doplňujú spoznané zákonitosti a princípy kresťanstva z niektorých vybraných konkrétnych aspektov, ako je napr. birmovka a pod. Sú to doplňujúce témy. Ráta sa s tým, že ak vplyvom rôznych "výpadkov" nestihneme tieto témy prebrať, nič tragické sa nestane, hlavná náplň ročníkového učiva je sústredená do prvých 29 hodín.

 

Osnovy (doc, pdf)

Časovo-tematický plán (doc,pdf)

 

 

1. Úvodná hodina + kartičky na rozdelenie do skupín + prehľad etáp duchovného rastu podľa M. S. Pecka

 

AK ZISTÍTE (ako ja :-)), že Vašim študentom chýba aj tá najzákladnejšia predstava o kresťanstve, jeho podstate a fungovaní, môžete využiť nasledovný Súhrn základov kresťanstva v kocke (DOC, PDF) - a s pomocou utility FinePrint sa dá vytlačiť ako brožúrka A5 a rozdať žiakom. Na záverečné zhrnutie najzákladnejšieho princípu potom slúži PPSX prezentácia.

 

1. HĽADANIE CESTY

 

2. Prečo byť kresťanom?

3. Čo ponúka kresťanstvo naozaj
4. Ako to dosiahnuť?
5. Akú rolu v tom hrá viera?

 

2. OVEROVANIE CESTY

 

6. Jestvuje Boh?
7. Racionálny a logický dôvod
8. Objektívne prejavy Boha
9. Skúsenosť Boha
10. Skúsenosť Zlého
11. Skúsenosť smrti + zhrnutie tém 7 až 11 v PPSX
12. Čo namieta ateizmus?
13. Zhrnutie a opakovanie celku
14. Je Boh dôveryhodný? + prezentácia PPSX
15. Otázka zla vo svete + podklady na prácu v skupinách + prezentácia PPSX
16. Stojí zbožštenie za to? + prezentácia PPSX
17. Peklo a Boží súd + prezentácia PPSX
18. Hriech + prezentácia PPSX
19. Zhrnutie a opakovanie celku

 

3. NA CESTE S BOHOM

 

20. V spoločenstve s Bohom… + text na prácu v skupinách + prezentácia PPSX
21. …byť ako Boh (svätosť)! + texty na prácu v skupinách
22. Obrátenie a nová identita + pracovné listy na individuálnu prácu
23. Cirkev ako zavŕšenie + pracovný list 1 + pracovný list 2
24. Zhrnutie a opakovanie celku
25. Kresťanstvo verzus mytológie
26. Kresťanstvo verzus veľké východné náboženstvá a NEW AGE
27. (Kresťanstvo verzus New Age a ezoterika) - téme vynechaná, pretože je spojená s predchádzajúcou témou
28. Kresťanstvo verzus Islam
29. Katolicizmus verzus protestantizmus
30. Zhrnutie a opakovanie celku
31. Exkurz: Modlitba a jej rôzne formy a účely
32. Exkurz: Liturgia a jej miesto v kontexte kresťanstva
33. Exkurz: Spoločenská angažovanosť kresťana
34. Zhrnutie ročníkového učiva
 

 

 

2. ROČNÍK:

 

Základná idea: Prvý ročník bol skôr teoretický. Jeho cieľom bolo osvojiť si už "dospelé" chápanie kresťanstva a súčasne na základe faktov dospieť k racionálnemu a zodpovednému rozhodnutiu, či kresťanstvo je, alebo nie je dostatočne dôveryhodné, aby sme ho prijali ako svoj zmysel života. V druhom ročníku už ideme do praxe a nastupujeme cestu smerom k Božiemu synovstvu.

Čím sa líši kresťan od nekresťana? Ježišove podobenstvá znova a znova upozorňujú na to, že na kresťanstve nie je nič magické. Platia v ňom rovnaké zákonitosti, ako v biznise, obchode, ako pri stavbe veže, či vedení vojny... To, čím sa kresťan líši, je jeho cieľ: zbožštenie.

V zmysle starej zásady "milosť stavia na prirodzenosti" v prvej časti sa venujeme otázkam úspešného života všeobecne, na "prirodzenej rovine".

V druhej časti potom prenášame zistené poznatky na cieľ, ktorým je zbožštenie sa človek v Bohu. Spoznávame, že tieto "modrené princípy" platia ja v kresťanstve a to od nepamäti a sú v ňom oddávna vyjadrené - aj keď odlišnou terminológiou.

Na záver znova ponúkame doplnkové "exkurzy", zaoberajúce sa osvojenými si poznatkami z určitých konkrétnych hľadísk.

 

Osnovy (doc, pdf)

Časovo-tematický plán (doc,pdf)

 

 

1. Úvodná hodina + kartičky na rozdelenie do skupín

 

1. ČO ROBÍ KRESŤANA KRESŤANOM?

 

2. Pojmy “duchovno” a “náboženstvo”
3. Čo robí kresťana kresťanom? + tlačivo na identikit kresťana

 

2. DOSPELÝ ČLOVEK

 

4. Otázka slobody
5. Proaktivita (alebo o hrdinoch a obetiach) + lístky na prácu v skupinách
6. Zákon driny
7. Motivácia + pracovné listy, domáca úloha na rozdanie + maladaptívne schémy (prehľad), niečo o motivácii
8. Čnosť
9. Kto teda som? + domáca úloha na rozdanie
10. Čo presne chcem? + PPSX prezentácia domáca úloha na rozdanie
11. Pravidlo 80/20 + schéma redukcie cieľov (vytlačiť ako demonštráciu na hodine)
12. Sen versus cieľ + PPSX prezentácia + domáca úloha na rozdanie
13. Disciplína + PPSX prezentácia + TEST kvadrantov + domáca úloha na rozdanie + tlačivo na týždenný plán na rozdanie, vrátane príkladu vyplnenia
14. Zhrnutie a zopakovanie celku
15. Vstupujeme do vzťahov
16. Stratégia win/win + PPSX prezentácia
17. Empatia a počúvanie + PPSX prezentácia
18. Spolupráca + PPSX prezentácia
19. Obnova + domáca úloha na rozdanie + PPSX prezentácia
20. Nájdi svoj hlas + zhrnutie na rozdanie + PPSX prezentácia

 

3. OD DOSPELÉHO ČLOVEKA K DOSPELÉMU KRESŤANOVI

 

21. Cieľ cieľov + materiál na prácu v dvojiciach
22. Proaktivita v kresťanstve + materiály na prácu v skupinách
23. Boh ako posledný cieľ (myslenie od konca v kresťanstve) + PPSX prezentácia
24. Askéza: kresťanská verzia 80/20
25. Rozjímanie: zmena paradigmy
26. Kresťanská čnosť
27. Cirkev ako spoločenstvo vzťahov
28. Dynamika vývoja komunity a Cirkev
29. Alfa a omega kresťanstva
30. Kresťanstvo ako plnosť života
31. Zhrnutie a zopakovanie celku
32. Exkurz: Etapy duchovného rastu
33. Exkurz: Manželstvo v kontexte kresťanstva
34. Exkurz: Farnosť – to je…
35. Exkurz: Birmovanie a jeho význam
36. Zhrnutie stredoškolského učiva
37. Uzatvorenie predmetu

 

verzia 2012/2013

1. ročník:

Osnovy + časovo-tematický plán (zip)

 

01. Úvodná hodina

 

1. NA CESTE S BOHOM

 

02. Prečo byť kresťanom? (Aký je cieľ a aká je cesta?)

03. Príbeh o stratenom synovi (analýza, konfrontácia s realitou, aktualizácia) + text na prácu v skupinách

04. Kráľ a Jeho Hrad (Kto je Boh? Kde je Boh? Čo je to Nebo?) + príbeh na rozdanie

05. Chudobný chlapec z podhradia (Po čom človek túži?)

06. Čo ponúkne Boh človekovi? (divinizácia)

07. Kresťanstvo nie je cukríkové! (podstata “spasenia sa”) + materiál na rozdanie

08. Nepriateľ (hriech ako frustračný regres, podstata stavu “Pekla”)

09. Záchranná misia (Ježiš Kristus)

10. Vstanem a pôjdem k Otcovi (obnovenie dôvery, návrat)

11. Myslieť ako kráľovské dieťa 1 (démonické predstavy o Bohu a čo s nimi)

12. Myslieť ako kráľovské dieťa 2 (stratégie prežitia a čo s ňou)

13. Myslieť ako kráľovské dieťa 3 (maladaptívne schémy a čo s nimi)

14. Žiť ako kráľovské dieťa 1 (Boží životný štýl)

15. Žiť ako kráľovské dieťa 2 (Boží životný štýl - pokračovanie)

16. Nová Zmluva (deliaca čiara medzi “Nebom” a “Peklom”)

17. Ľud Novej Zmluvy (mystérium Cirkvi)

18. Sviatosti Novej Zmluvy (Krst, Eucharistia, Birmovanie)

19. Slávnosť Božích synov a dcér (slávenie Eucharistie podrobnejšie)

20. Čo ak Zmluvu poruším? (sviatosť pokánia a zmierenia)

21. Zhrnutie a zopakovanie

 

POZNÁMKA: Ak by som tento program opakoval ešte raz, presunul by som lekcie 22 až 27 za lekciu 9 a až po nich by som pokračoval lekciou 10 a nasledujúcimi.

 

2. OVEROVANIE CESTY

 

22. Je to naozaj Pravda?

23. Objektívna skúsenosť Boha

24. Subjektívna skúsenosť Boha

25. Skúsenosť Zlého

26. Skúsenosť smrti

27. Posledný súčet (“najzdravší životný štýl”, Pascalova analýza, zhrnutie…)

28. Naozaj s istotou vieme, čo Boh chce? (spoľahlivosť informácií)

29. Je Boh naozaj dobrý a dôveryhodný? (otázka zla vo svete,…)

30. Jeden veľký mýtus (domnelý konflikt racionality a kresťanstva)

31. Zhrnutie a vyvodenie dôsledkov do praxe

32. Diskusia na prebraté témy

 

DOPLNKY

 

33. Exkurz: Kresťanstvo verzus mytológie

34. Exkurz: Kresťanstvo verzus východné náboženstvá

35. Exkurz: Kresťanstvo verzus Islam

36. Exkurz: Katolicizmus verzus protestantizmus

 

37.Uzavretie predmetu
 

2. ročník

 

Osnovy + časovo-tematický plán (zip)

 

01. Úvodná hodina

 

 

1. DOSPELÝ ČLOVEK

 

02. Niekoľko zoznamov (komponenty dospelosti a úspešného života)

03. Proaktivita (zodpovednosť a iniciatívnosť)

04. Som zvyk (zmena návykov myslenia, života a konania, čnosť)

05. Vízia (vedieť, čo chcem) + Schéma šťastného života na rozdanie + na premietnutie

06. Sebaúcta (vedomie hodnoty, bonus kresťanov,…)

07. Česť (život postavený na princípoch) + na domácu úlohu

08. Plánovanie (rozdiel medzi snom a cieľom, 8 krokov stanov. cieľa)

09. Zákon driny (alebo “Bez práce nie sú koláče”)

10. Obeta (Paretovo pravidlo, chcieť jednu vec)

11. Sebadisciplína (odklad uspokojenia, 4 časové kvadranty, time management)

12. Motivácia (odkiaľ sa berie a ako ju rozvíjať)

13. Vyvážený život (ako nevytunelovať sám seba, neustály rast)

14. Zopakovanie celku

15. Prečo sú vzťahy dôležité?

16. Empatia (počúvanie, pochopenie, zdieľanie)

17. Postoj „výhra – výhra“

18. Synergia

19. Etapy vývoja vzťahov (tím, komunita, konfr. s MP, stratégiami V/V, V/P)

20. Líderstvo

21. Zopakovanie celku

 

2. OD DOSPELÉHO ČLOVEKA K DOSPELÉMU KRESŤANOVI

 

(22. Čo je to kresťanstvo? - zopakovanie základných tém z 1. ročníka) - tému možno úplne vynechať

23. Čím sa líši kresťan? (Cieľom)

24. PROAKTIVITA v kresťanstve

25. METANOIA (zmena návykov myslenia, života a konania, čnosť)

26. ZRANITEĽNOSŤ (podmienka, bez ktorej to v kresťanstve nejde)

27. ASKÉZA (kresťanská podoba 80/20 a disciplíny, minimalizmus)

28. OBETA (Vydanosť, oddanosť, vernosť ako podstata lásky)

29. DUCHOVNÝ ŽIVOT (permanentný rast celého človeka)

30. SYNERGIA (model komunity Cirkvi)

31. LÍDERSTVO (model dospelého kresťana)

32. PLNOSŤ ŽIVOTA (Svätosť, láska, stvoriteľstvo, Cirkev)

33. Zopakovanie celku

 

DOPLNKY

 

34. Exkurz: Rozjímavá modlitba ako nástroj metanoie

25. Exkurz: Etapy duchovného rastu

36. Uzatvorenie ročníkového učiva

37. Uzatvorenie predmetu Náboženská výchova

 

verzia 2013/2014 - Spojená katolícka škola

 

DOKUMENTY (klasifikačný, záznamy,...)

 

 

9. ročník základnej školy - upgrade v školskom roku 2014/15

OSNOVY a ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN

  1. Úvodná hodina + podklady k téme

  2. Otázka dospelosti

 

ZODPOVEDNOSŤ

 

  3. Rozum

  4. Úvod do racionality - 1. časť: objektívna realita - názor - pravda

  5. Úvod do racionality - 2. časť: kritické myslenie

  6. Sloboda + na doplnenie

  7. Zodpovednosť

  8. Zhrnutie a zopakovanie tém

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA

 

  9. Proaktivita 1 + na doplnenie

10. Proaktivita 2 + na doplnenie

11. Plánovanie + na doplnenie

 

Jeden cieľ:

12. Hierarchia hodnôt

13. Maslow, Herzberg, Frankl,...

14. Tradičné "zoznamy šťastia"

15. Schéma plného života

16. Sebaakatualizácia a "flow

17. Koncept Ježka 1: Nadšenie

18. Koncept Ježka 2: Nadanie

19. Koncept Ježka 3: Prienik

20. Zmysluplnosť

21. Od "Ježka" k "Hlasu"

22. Vízia

23. Morálka

24. Zhrnutie a zopakovanie   

25. Správnosť

 

Prekážky:

26. Zákon driny + na doplnenie

27. Obeta + na doplnenie

28. Otázka peňazí, majetku, konzumu,...

29. Otázka moci a slávy

30. Frustračný regres

31. Motivácia + na doplnenie

32. Maladaptívne schémy - 1. časť

33. Maladaptívne schémy - 2. časť

34. Autotelický postoj + na doplnenie

35. Sebavedomie

36. "Bdelá prítomnosť" a "kŕmenie správneho vlka"

37. Zhrnutie a zopakovanie

 

Zručnosti a postoje:

38. Čnosti verzus neresti + na doplnenie

39. Aristotelove čnosti + na doplnenie

40. Sebadisciplína + na doplnenie

41. Posledné kroky k PLÁNU

42. "Ostrenie píly" + na doplnenie

43. Predstavenie môjho "HLASU"

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VZŤAHY

 

44. Prečo sú vzťahy dôležité + na doplnenie

45. Výhra - výhra + na doplnenie

46. Empatia + na doplnenie

47. Jazyk etikety

48. Etapy vývoja vzťahov + na doplnenie

49. Synergia + na doplnenie

50. Líderstvo

51. Líderstvo a láska + na doplnenie

52. Líderstvo ako model dospelosti

53. Manželstvo

54. Rodina

55. Moje miesto v spoločnosti

56. Zhrnutie celku

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU

 

57. Schéma budovania vzťahu Boha a človeka

58. Starý zákon - 1. krok vo vzťahu Boha a mňa

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SVET

 

59. Správať sa slušne

60. Neubližovať človeku

61. Neubližovať rodine

62. Neubližovať majetku

63. Solidarita a veľkorysosť

64. Ideál spravodlivého človeka (záverečná ročníková práca)

65. Zhrnutie celku

 

 

1. ročník gymnázia

OSNOVY a ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN

  1. Úvodná hodina

 

HĽADANIE CESTY

 

  2. Existuje Boh?

  3. Je idea Boha logická? + na doplnenie

  4. Subjektívna skúsenosť Boha + na doplnenie

  5. Objektívna skúsenosť Boha 1 + tip na VIDEO, alebo DVD + na doplnenie

  6. Objektívna skúsenosť Boha 2 + na doplnenie

  7. Skúsenosť Zlého 1: videoprojekcia - tip na DVD, alebo na internete ako VIDEO

  8. Skúsenosť Zlého 2

  9. Skúsenosť blízkej smrti 1 + tip na VIDEO, alebo ďalšie VIDEÁ

10. Skúsenosť blízkej smrti 2

11. Je teda Boh?

12. Čo namieta ateizmus?

13. Čo vieme o Bohu - vieme to isto?

14. Viera - čoho presne sa týka?

15. Zhrnutie a zopakovanie tém

 

BOH V ĽUDSKOM SVETE

 

16. Kto a aký je Boh?

17. Trojičné spoločenstvo a život Boha

18. Stvorenie ako akt pozvania

19. Zákony zbožštenia

20. V čom sa líši kresťanstvo od mytológií?

21. Stojí zbožštenie za to? - 1. časť

22. Stojí zbožštenie za to? - 2. časť

23. Hriech

24. Ovocie hriechu

25. Ježiš Kristus

26. Odpustenie a vykúpenie

27. Zmierenie a spasenie sa

28. Zhrnutie celku

 

BYŤ ČLOVEKOM

 

29. Boh ako vzor dokonalého človeka

30. Dospelý človek 1 (opakovanie z 9. ročníka)

31. Dospelý človek 2 (opakovanie z 9. ročníka)

32. Dospelý človek 3 (opakovanie z 9. ročníka)

33. Čím sa líši kresťan?

34. Metanoia

35. Cesta k zbožšteniu sa v praxi

36. Zhrnutie celku

 

NA CESTE K OSOBNOSTI

 

37. Asketické obrátenie

38. Askéza

39. Askéza a svätí telom + na doplnenie

40. Askéza a svätí dušou + na doplnenie

41. Askéza a svätí duchom

42. Askéza a nová časová preferencia

43. Asketické obrátenie a "hlas"

44. Je svet dobrý, alebo zlý?

45. Noc zmyslov a druhé obrátenie

46. Zomieranie sebectvu a konanie lásky

47. Vydanosť

48. Duch Svätý - ako Ho prijať?

49. Duch Svätý - ako s Ním žiť?

50. Noc duše a kríza tretieho obrátenia

51. Cesta zjednotenia

52. Zhrnutie celku

 

ČLOVEK V SPOLOČENSTVE BOŽEJ RODINY

 

53. Kristove vzťahy - Cirkev

54. Kto patrí do Cirkvi?

55. Farnosť - skonkrétnenie Cirkvi

56. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev

57. Sviatosť manželstva

58. Sviatosť kňazstva

59. Eucharistia - podstata a význam

60. Eucharistia - reč symbolov

61. Zhrnutie celku (+ SWOT analýza farnosti)

 

ČLOVEK V SPOLOČENSTVE SVETA

 

62. "Boží biznis"

63. Angažovanie sa vo svete

64. Apoštolské nasadenie

65. Marketingový model apoštolátu

66. Poslanie a "hlas" (záverečná ročníková práca)

67. Birmovanie - zrod kresťana profesionála

68. Zhrnutie celku

 

 

 

3. ročník gymnázia

OSNOVY a ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN

  1. Úvodná hodina

 

POZNÁVAŤ SEBA A BOHA

 

  2. Kto je Boh? (opakovanie z minulých ročníkov)

  3. Aký je Boh? (opakovanie z minulých ročníkov)

  4. K čomu povoláva Boh? (opakovanie z minulých ročníkov)

  5. Falošné predstavy o Bohu 1 - čo sú a ako vznikajú + na doplnenie 1 a na doplnenie 2

  6. Falošné predstavy o Bohu 2 - konkrétne archetypy + na doplnenie

  7. Falošné predstavy o Bohu 3 - čo si s nimi počať + na doplnenie

  8. Kto som ja?

  9. Zhrnutie a zopakovanie tém

 

ROZHODNÚŤ SA PRE ŽIVOT S BOHOM

 

10. Znova sa narodiť

11. "Cukríkové kresťanstvo"

12. Rozjímavá modlitba

13. Lectio divina - úvod

14. Rozjímanie

15. Rozjímanie - prax

16. Obsah rozjímania

17. Púšť a samota

18. Relaxácia - prax + nahrávka relaxačnej hudby a slova

19. City a emócie

20. Meditácia hudby - prax

21. Meditácia obrazu - prax

22. Meditácia slova

23. Meditácia slova - prax

24. Kontemplácia

25. Kontemplatívny život

26. Aktio

27. Spätná väzba

28. Cesta duchovného rastu (zopakovanie z 1. ročníka)

29. Vývoj lectio divina a duchovný rast

30. Zhrnutie a zopakovanie tém

 

IDENTITA ČLOVEKA Z POHĽADU ARCHETYPOV STAROZÁKONNÝCH POSTÁV

 

31. Starý Zákon

32. Postavy Biblie (v lekcii je použitý fragment z filmu LINCOLN, zhruba od 59'35" po 1h18'55")

33. Abrahámov príbeh - projekcia DVD, alebo počúvanie príbehu z biblického CD + inštrukcie pre žiakov

34. Abrahámova viera a 1. obrátenie + doplňujúce materiály

35. Abrahámov rast v nádeji + doplňujúce materiály

36. Izák, Mórija a očisťovanie + doplňujúce materiály

37. Jakub a Ezau - príbeh - projekcia DVD, alebo počúvanie príbehu z biblického CD

38. Jakub a Ezau - kráčať s Bohom + doplňujúce materiály

39. Jozefov príbeh - projekcia DVD, alebo počúvanie príbehu z biblického CD + inštrukcie pre žiakov

40. Jozef v Božej škole

41. Jozefova skúška duchovnej dospelosti

42. Zhrnutie celku

 

IDENTITA ČLOVEKA Z POHĽADU ARCHETYPOV NOVOZÁKONNÝCH POSTÁV

 

43. Nový zákon

44. Zachej

45. Petrov príbeh

46. Peter - povolanie k láske

47. Pavlov príbeh

48. Pavol - povolanie k láske

49. Zhrnutie celku

 

POZNÁVAŤ SEBA VO SVETLE JEŽIŠA KRISTA

 

50. Tretie obrátenie a cesta zjednotenia

51. Ježiš Kristus - prototyp Božieho syna/dcéry

52. Profil kresťana podľa Krista

53. Príklady v živote vybraných svätých

54. Zhrnutie celku

 

HĽADAŤ SVOJE POVOLANIE VO SVETLE JEŽIŠA KRISTA

 

55. Kde sa nachádzam?

56. "Hlas" - zopakovanie

57. "Hlas" - vízia z pohľadu kresťanstva

58. Ako ďalej?

59. Benefity kresťanstva + tip na video

60. Prekážky môjho kresťanstva

61. Ľudia a spoločenstvá

62. Zručnosti a vedomosti

63. Kontrola

64. Moje ciele ako kresťana (záverečná ročníková práca)

65. Rodina

66. Zhrnutie celku

 

 

 

 

4. ročník gymnázia

OSNOVY a ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN

  1. Úvodná hodina

 

HISTORICKÝ EXKURZ DEJINAMI

 

  2. Veľké impériá

  3. Grécky zázrak

  4. Jasný stredovek

  5. Víťazstvo Západu

 

PREČO ZÁPAD USPEL?

 

  6. Základné piliere

  7. Prečo práve na Západe?

  8. Je to hra

  9. Porýnska vízia kapitalizmu

 

PREMIETNUTÉ DO DEJÍN

 

10. Kultivácia kontinentu

11. Vzdelanie, veda a technika

12. Spoločnosť, štát a ľudské práva

13. Ekonomika

14. Charita a sociálna oblasť

15. Pohroma s menom "osvietenstvo"

16. Svet v 18. a 19. storočí

17. Zhrnutie (+ prednes a hodnotenie úvah z domácej úlohy)

 

CIRKEV V SPOLOČNOSTI

 

18. Princípy

19. "Joint venture" Boha a človeka

20. Cirkev uprostred sveta

21. Sociálna angažovanosť Cirkvi

 

SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI DNES

 

22. Jeden inšpiratívny projekt (video: Ekonomika spoločenstva, 1. časť - porov. stránku v SK)

23. Základy pre ekonomiku spoločenstva

24. Premietnuté do ekonomickej praxe

25. Ekonomika spoločenstva v praxi (video: Ekonomika spoločenstva, 2. časť - porov. stránku v SK)

 

PRIEREZ SOCIÁLNYM UČENÍM CIRKVI

 

26. Kresťanská sociálna etika (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

27. Dôstojnosť ľudskej osoby

28. Spoločné dobro

29. Solidarita a subsidiarita

30. Právo a spravodlivosť (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

31. Právo a spravodlivosť v praxi

32. Rodina a spoločnosť (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

33. Vzťah rodiny a spoločnosti

34. Verejná moc (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

35. Demokracia a sloboda

36. Kresťan v spoločnosti

37. Dane (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

38. Štát a solidarita

39. Subsidiarita v solidarite

40. Medzinárodný poriadok (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

41. Medzinárodný poriadok v praxi

42. Zhrnutie a zopakovanie

43. Trh (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

44. Voľný, alebo regulovaný?

45. Podnik (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

46. Právo a podnikanie

47. Spoločnosť a podnikanie

48. Pracovné vzťahy (rovnomenné video z cyklu Kresťania v spoločnosti)

49. Práva zamestnanca a zamestnávateľa

50. Zhrnutie

 

ANGAŽOVANOSŤ VERZUS APOŠTOLÁT

 

51. Limity sociálneho angažovania sa

52. Pôda pre evanjelizáciu

53. Zhrnutie

54. Konklúzia - záverečná vízia

55. Moje miesto je...

56. Konklúzia - záverečná práca

57. Konklúzia - vyhodnotenie

 

 

  

Základné lekcie vierouky pre žiakov základných škôl

Skúsenosť ukazuje, že deťom v praxi chýbajú najzákladnejšie vedomosti a poznatky z náboženstva. Školská katechéza sa často usiluje o to, čo by mala robiť katechéza farská nie v škole, ale v kruhu a spoločenstve farnosti. Výsledkom je, že potom veľmi nefunguje ani jedno, ani druhé: dieťa nemá osvojené vedomosti a poznatky, ktoré by mu školská katechéza mala dať a súčasne si ale ani veľmi nevytvára ani vzťah s Bohom, ani s Cirkvou, nevydáva sa ani na cestu duchovného života, pretože katechézy nie sú previazané s konkrétnym spoločenstvom veriacich, ale so školou, ktorá takýmto spoločenstvom nie je a nie je ani prostredím, kde by sa niečo podobné žiť dalo. Ak k tomu prirátame fakt, že u mnohých detí sú rodiny a rodičia voči náboženstvu ľahostajné, či dokonca naladené nepriateľsky (a náboženskú výchovu berú ako nejaké nutné zlo potrebné na to, aby dieťa malo "všetko na poriadku" a "babka už nebrblala", že nebolo "na prijímaní" a pod.), máme tu vskutku problém...

Nasledujúce materiály sú určené ako pomôcka na osvojenie si základnmých - oných "katechizmových" - vedomostí.

Pre žiakov na 1. stupni, ale aj starších...

AKO SÚ ROBENÉ?

Materiál je na internete preto, aby si ho mohli rodičia žiakov stiahnuť a používať doma ako e-učebnicu:

Učenie Ježiša Krista, 1. časť - otázky 1 až 20: O Pánu Bohu (89 strán, heslo: 03841catechesis)

Učenie Ježiša Krista, 2. časť - otázky 21 až 40: O povolaní človeka (62 strán, heslo: 03841catechesis)

Ježiš očami detí - poznámky na zapísanie do zošita (priebežne aktualizované)

Čo bolo potom? - poznámky na zapísanie do zošita (priebežne aktualizované, treba vždy stiahnuť nanovo)

Súhrn Desatora 10in1

 

Pre žiakov na 2. stupni

 

Katechizmus podľa Genezis - začiatok knihy Genezis je katechizmom, vyrozprávaným v podobe príbehov. Tieto informácie sú východiskom pre biblickú víziu človeka spravodlivého, ktorý žije férový vzťah s Bohom i s ľuďmi. (133 strán, heslo: 03841catechesis)

Katechizmus podľa Genezis - Abrahám (heslo: 03841catechesis) - priebežne dopĺňané.

Život s Bohom, 1. časť - otázky 1 až 30 - o troch základných postojoch voči Bohu a o príbehu z Raja a o hriechu (66 strán, heslo: 03841catechesis) 

Život s Bohom, 2. časť - otázky 31 až 55 - o férovom vzťahu k Bohu (91 strán, heslo: 03841catechesis)

Život s Bohom, 3. časť - o pravidlách správania sa vo svete (84 strán, heslo: 03841catechesis)

Čo vlastne Ježiš tie tri roky robil? - ... a čo nám tu po Ňom ostalo?